Algemene voorwaarden

Restricties

Je moet achttien (18) jaar of ouder zijn en een geldige creditkaart bezitten om onze producten te kunnen bestellen.

1. INFORMATIE OVER ONS

Deze website wordt beheerd door Ezee Products GmbH ("wij") en de goederen die u koopt zullen door ons worden geleverd. Wij zijn geregistreerd onder het nummer DE240045167  en met onze statutaire zetel te Ezee Products GmbH, Thomasstr. 19, 12053 Berlin, Duitsland.

Bestellingen worden verzonden vanaf:

Ezee Trading Aps
Hørskætten 10
2630  Taastrup
Denemarken
BTW-numme:  DK36938110

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op questions@ezee-e.com, telefonisch op het nummer +45 3156 1702 (maandag-vrijdag tussen 9-14) of schrijf ons op het bovenstaande adres. Ezee-e.nl is gecertificeerd door Trusted Shops en heeft zich ertoe verbonden de Trusted Shops gedragscode na te leven die op www.trustedshops.nl kan worden geraadpleegd.

2. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met ons privacyverklaring die u hier kunt raadplegen.

3. BESTELLEN

U kunt een bestelling van goederen- aangeboden tot koop, op deze website plaatsen door het volgen van de aanwijzingen op het scherm na het klikken op het product dat u wilt kopen. U krijgt de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te wijzigen, totdat u uw bestelling plaatst door te klikken op de knop "Bestelling met betalingsverplichting". Door te klikken op "Bestelling met betalingsverplichting" is uw bestelling geplaatst.

Wij bevestigen de ontvangst van uw bestelling door het sturen van een automatisch gegenereerde e-mail waarmee wij uw bestelling accepteren. Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten.

Het contract heeft uitsluitend betrekking op die specifieke goederen die in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling worden genoemd. Gelieve deze gegevens te lezen en te controleren in deze e-mail om ervoor te zorgen dat deze correct zijn.

Als de gegevens in de bevestigingsmail niet correct zijn, of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via questions@ezee-e.com

De contractuele taal is Nederlands.

Waar wij uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden te leveren.

4. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

Informatie op deze website met betrekking tot de prijzen is onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling worden weergeven, zijn de prijzen die van toepassing zijn.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren.

Wij zullen ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen u contacteren met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten. Deze worden afzonderlijk aan u gemeld voordat u uw bestelling plaatst waarna deze tevens per e-mail worden bevestigd.

Levering op uw adres kost 4,95 EUR. Gratis levering voor bestellingen van meer dan 80 EUR. De levertijd is 5-8 werkdagen.

5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

Wij leveren in Nederland, en bijna elk land ter wereld . Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons doorgeeft op het moment dat u uw bestelling op deze site plaatst.

Levering zal geschieden op basis van de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd.

Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en door ons geaccepteerd is.

In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

6. BETALING

Betaling van goederen dient te geschieden in overeenstemming met de procedure die wordt beschreven op de informatiepagina "Verzending en Betaling".

7. GARANTIE

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de producten die defecten of defecten hebben bij aankoop en ontvangst. Dit recht is 2 jaar geldig, maar dekt alleen materiaal en fabricagefouten. Het is een vereiste dat de klacht gerechtvaardigd is en dat de fout niet te wijten is aan fouten in het gebruik van het product of iets anders dat het product zou kunnen hebben beschadigd. Er wordt echter op gewezen dat batterijen en filters verbruiksartikelen en slijtdelen zijn waarvan niet mag worden verwacht dat ze 2 jaar meegaan. Daarom vallen deze niet onder de garantie.

Zonder beperking van uw herroepingsrecht onder artikel 7 kunt u het product retourneren aan ons, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij:

  • voor een volledige terugbetaling zorgen
  • voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is, of
  • naar uw keuze, de goederen op onze kosten (inclusief de kosten van verzending) repareren of vervangen tenzij dit niet mogelijk of onevenredig duur is. In dit geval ontvangt u de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze goederen.

We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten.

8. EIGENDOM

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij in het onderstaande uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke regeling inzake de aansprakelijkheid voor gebreken.

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten is veroorzaakt:

  • in geval van schade aan lijf, leven of gezondheid
  • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en in geval van kwade trouw
  • in geval van schending van wezenlijke verplichtingen uit overeenkomst, waarvan de nakoming onmisbaar is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij bij de overeenkomst normaliter mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
  • in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.

10. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product dient dan ook ongebruikt en ongeopend te zijn en in de originele staat geretourneerd te worden.

3. De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode.

4. De consument stemt in met de retourvoorwaarden zoals omschreven in onze algemene voorwaarden

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Ezee Trading ApS, Hoerskaetten 10, 2630 Taastrup, Denemarken (questions@ezee-e.com, telefoon +45 3156 1702, maandag-vrijdag tussen 9-14) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring te geven waarom u wilt annuleren. Om de annuleringsdeadline te halen, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het recht op annulering verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

11. Uitsluiting herroepingsrecht

Als u dit contract annuleert, vergoeden wij u alle betalingen die u van u heeft ontvangen, inclusief de bezorgkosten als u de bestelling vóór verzending heeft geannuleerd (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u voor een andere manier van levering kiest dan de goedkoopste door ons aangeboden standaard levering). We kunnen een bedrag in mindering brengen op de vergoeding voor waardevermindering van geleverde goederen als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u. We zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, en niet later dan;

(a) 14 dagen na de dag waarop wij de geleverde goederen van u hebben teruggekregen, of
(b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u het bewijs levert dat u de goederen heeft geretourneerd, of
(c) als er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om dit contract te annuleren.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de terugbetaling.

Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U moet de goederen terugsturen of aan ons overhandigen zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw annulering van dit contract meedeelt. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

12. ALGEMEEN

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen.

We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

14. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.